ΕΤΑΙΡΟΙ

building better partners

JUGEND-& KULTURPROJEKT EV

Η Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή ευκαιριών για τους νέους και τους ενήλικες να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν τις μαλακές και επαγγελματικές τους δεξιότητες και να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό τους πνεύμα μέσω μη τυπικής μάθησης, ψηφιακών μέσων, διαφόρων μορφών τέχνης και διαπολιτισμικού διαλόγου. Στο Δρέσδη της Γερμανίας, η JKPeV είναι αφιερωμένη στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στις αξίες της ΕΕ. Η ένωση συμβάλλει επίσης στον πολιτιστικό εμπλουτισμό της πόλης της Δρέσδης μέσω της εφαρμογής διεθνών διεπιστημονικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

building better partners

GG. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED

Κύριος στόχος και σκοπός της Eurosuccess Consulting, είναι η ενημέρωση και υποστήριξη, κυρίως προς άτομα και επιχειρήσεις, όσον αφορά την άντληση κονδυλίων από την Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία. Μέσω της εκμετάλλευσης των εν λόγω κονδυλίων επιτυγχάνεται ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των επιχειρησιακών τους αναγκών.Παράλληλα, ο Οργανισμός συμμετέχει, ως συντονιστής και εταίρος, σε διάφορα έργα κάτω από Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες όπως Lifelong Learning, ERASMUS + και Justice ως επίσης είναι ένας από τους φορείς αξιολόγησης για προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ.Όσον αφορά τον τομέα διαχείρισης έργων, η Eurosuccess Consulting διαθέτει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την ανάπτυξη υλικών, εργαλείων και μεθοδολογιών που αφορούν διάφορες δεξιότητες / ικανότητες (συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ΤΠΕ για σκοπούς αξιολόγησης και κατάρτισης καθώς και διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες (e-learning platforms) για διάφορες ομάδες-στόχους όπως νέοι, ενήλικες, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως άτομα χωρίς ευκαιρίες επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και εργοδότησης (NEET group), κρατούμενοι και πρώην κρατούμενοι και άλλοι.Επιπλέον, η Eurosuccess Consulting είναι μέλος στους ακόλουθους Συνδέσμους & Οργανισμούς: European Forum of Vocational Education and Training (EfVET), International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), European Network of Innovation for Inclusion, European Alliance for Apprenticeships, European Working Group of Innovation Consultants, Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας).

building better partners

Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε Δ

Η εταιρεία "Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε." ιδρύθηκε από επαγγελματίες οικονομολόγους με εμπειρία στο χώρο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων και η κύρια δραστηριότητά της συνίσταται στην παροχή τεχνικής υποστήριξης στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Το προσωπικό της "Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε." αποτελείται από οικονομολόγους με μεταπτυχιακή εξειδίκευση και επιστήμονες διαφόρων επιστημονικών κλάδων όπως μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, διαχειριστές ΙΤ και κοινωνικοί επιστήμονες. Η γενικότερη Δραστηριότητα της εταιρείας "Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε." εντάσσεται στην «Συμβουλευτική-Σύμβουλοι επιχειρήσεων και φορέων», ενώ εξειδικεύεται σε θέματα όπως: Υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών σε ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σχεδιασμός οικονομικών συμφερόντων, αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, εκδηλώσεις διάδοσης, κατάρτιση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την ανάπτυξη, την υποβολή, την υλοποίηση και τη διαχείριση διακρατικών έργων. Η εταιρεία έχει κατορθώσει να σχεδιάσει και να συντονίσει ένα ευρύ φάσμα χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων, όπως το Erasmus +, Ris3Crete, ΕΣΠΑ, Interreg, Horizon κ.λπ.

building better partners

Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου

Η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου ιδρύθηκε το 2013 και ο κύριος στόχος της είναι να επιτρέψει στην τοπική κυβέρνηση της Κύπρου να παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές τάσεις μέσω της κατάρτισης, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες της τοπικής κυβέρνησης και των εξουσιών που ανατίθενται από την κεντρική κυβέρνηση στην Κύπρο αυξάνονται συνεχώς. Η Ακαδημία ανέλαβε, με δική της πρωτοβουλία σε μόνιμη επιστημονική βάση, τη διαχείριση της κατάρτισης των ανθρώπινων πόρων, των εκλεγμένων υπαλλήλων και άλλων υπαλλήλων που υπηρετούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Εσωτερική προσπάθεια για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων και την προώθηση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης. Το νομικό καθεστώς που διέπει την εν λόγω εταιρεία αποτελεί μη κερδοσκοπική κοινή επιχείρηση μετοχών, με 40% μετόχους της Ένωσης Δήμων της Κύπρου, 40% την Ένωση των Κοινοτήτων της Κύπρου και 20% την αναπτυξιακή εταιρεία της επαρχίας Larnaca και Famagusta, η οποία εκχωρήθηκε στο ρόλο του συντονιστή. Η Ακαδημία διοικείται από ένα 13χρονο διοικητικό συμβούλιο. Πέντε μέλη διορίζονται από την Ένωση Δήμων της Κύπρου, πέντε μέλη από την ένωση των Κοινοτήτων της Κύπρου και τρία μέλη από την Αναπτυξιακή Εταιρεία της επαρχίας Λάρνακας και Αμμόχωστος.

building better partners

I-PARTICIPATE

I-PARTICIPATE είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2018 και εδρεύει στη Λάρισα της Ελλάδας. Η I-participate στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη, στην υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, ιδεών και ευρωπαϊκής ταυτότητας και πολιτισμού, ενώ ταυτόχρονα τονίζει τη διά βίου μάθηση ως αναγκαία μέσα για την ενίσχυση της ιθαγένειας. Υποστηρίζει το να είσαι ενεργός/ή στα κοινά δεν καταλήγει σε ενεργό συμμετοχή ούτε εξαρτάται μόνο από την πολιτική και από τη συμμετοχή σε εκλογές, αλλά περιλαμβάνει προσωπικά, κοινωνικά, πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση συνδέεται με την ταυτότητα ενός ατόμου ως πολίτη και αποτελεί σημαντικό μέσο για την προώθηση της δημοκρατίας, καθώς και για την καταπολέμηση διαφόρων ζητημάτων, όπως η κοινωνία, ο άνθρωπος και το περιβάλλον, ώστε η συνέχισή του να εξαρτάται. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η επίλυση αυτών των προβλημάτων συνδέεται στενά με το άτομο, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι το μέλλον, όχι μόνο της δημοκρατίας, αλλά και της Ευρώπης και της ανθρωπότητας, συνδέεται στενά με την κοινωνική ένταξη και τις ελευθερίες.

building better partners

SHARING EUROPE

Sharing Europe ιδρύθηκε το 2012 με στόχο την προώθηση της κοινωνικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης, την οργάνωση πολιτιστικών και διεπιστημονικών ανταλλαγών, τον σχεδιασμό εκδηλώσεων και εκστρατειών επικοινωνίας, μέσω σχεδίων στο πλαίσιο τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της νεολαίας. Στην Φλωρεντία, την Ιταλία, η κοινή Ευρώπη είναι αφιερωμένη στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στις αξίες της ΕΕ. Η σύνδεση συμβάλλει επίσης στον πολιτιστικό εμπλουτισμό της πόλης της Φλωρεντίας μέσω της υλοποίησης καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, εκστρατειών επικοινωνίας και εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (τοπικές αρχές, σχολεία, μέσα ενημέρωσης, οργανώσεις CCS).